Pleinregels


Door je in te schrijven op PleinBest.nl verklaar je je akkoord met onderstaande regels. Lees deze daarom goed door vóór je je inschrijft. Indien je niet akkoord gaat met deze regels, dan kun je beter deze buurtsite niet gebruiken. (Het zijn geen 'rare' spelregels, dus vrees niet)


Doel

Het doel van PleinBest is om Bestse bewoners, organisaties en ondernemers met elkaar in verbinding / contact te brengen en te stimuleren om meer met elkaar te delen van wat er allemaal al is in Best. Belangrijke waarden voor ons zijn: vertrouwen, betrokkenheid met elkaar en plezier. 

Om informatie op deze site te kunnen plaatsen, moet je je inschrijven. Hierbij zijn je juiste (lees: echte) voornaam, achternaam, postcode, huisnummer en e-mailadres verplicht.


Fatsoensnormen

We verwachten van je dat je je aan de algemeen geldende fatsoensnormen houdt op de site. Inhoud die hieraan niet voldoet, wordt verwijderd.  


Informatie plaatsen

Ingeschreven bewoners, organisaties en professionals kunnen zelf informatie plaatsen op PleinBest.nl. Als je dit doet, dan verklaar je:


  • dat op deze informatie geen copyright rust en iedereen de gepubliceerde informatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven

  • dat deze niets bevat dat strijdig is met algemene fatsoensnormen, wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging

  • de exploitant van deze buurtsite te vrijwaren van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële en/of immateriële schade als gevolg van geplaatste informatie.

  • bij de inschrijving je eigen, juiste en volledige gegevens te verstrekken en deze aan te passen in je profiel als je gegevens veranderen.

  • bij de inschrijving op PleinBest.nl zelf een veilig wachtwoord te kiezen. Als je denkt of weet dat iemand zonder toestemming toegang heeft gekregen tot de inloggegevens dien je zo snel mogelijk je wachtwoord te wijzigen en/of de buurtverbinder hierover te informeren.

  • dat als je ingaat op een vraag of aanbod van een andere gebruiker dat  dit een overeenkomst tussen jou en deze andere gebruiker is. Daarmee is de exploitant van PleinBest geen partij bij de overeenkomst die je sluit of de afspraak die jij maakt met andere gebruikers.

  • je zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de dienstverlening of uitvoering van deze overeenkomsten. Dit houdt in dat jij je aan gemaakte afspraken moet houden en dat je de dienstverlening voor eigen rekening en risico uitvoert. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het afsluiten van een eventuele vrijwilligersverzekering.


Privacy

PleinBest.nl handelt altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens om de privacy te waarborgen. Zonder je uitdrukkelijke toestemming verstrekt PleinBest.nl geen persoonlijke informatie aan derden.


Inhoud PleinBest.nl

De exploitant van PleinBest.nl en Munity Services aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden op bovengenoemde wijze op de site geplaatste informatie en/of voor de inhoud van sites waarnaar door middel van links wordt verwezen. Bij de samenstelling van de inhoud van deze site is uiterste zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) correct is. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site.


Om misbruik te voorkomen, mag de informatie van deze site niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Bewerken van de originele informatie mag alleen als het bewerkte materiaal met eenzelfde licentie wordt verspreid. De gebruiker dient dan bij het verspreiden en/of bewerken de naam van de maker te vermelden.

Schrijf nu in! Inschrijven
Inschrijven doe je met naam, voornaam, adres en e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord.