Algemene informatie

Op dit moment doen we onderzoek naar de inpassing van de F2 doorfietsroute voor tracédeel 23. 

Dit is het gedeelte Liempdseweg (vanaf de Nieuwe Dijk) – Hokkelstraat – Wilg (richting Oude Rijksweg). Dit noemen we ‘tracédeel 23’.


Informatie F2 algemeen (ook op deze website te lezen)

We betrekken hierbij omwonenden en andere betrokkenen.


Wat is het proces van de F2?

Nadat de intentieovereenkomst is gesloten in 2018, is er gewerkt aan het inzichtelijk maken van een ontwerp met de daarbij behorende kosten. Deze informatie is nodig om inzicht te krijgen in noodzakelijke procedures, de mogelijkheden op financiële bijdragen van derden en om eventueel budget te reserveren op onze eigen begroting.

Tussenbesluit college

In september 2021 hebben we belangstellenden geïnformeerd over de ideeën voor deze doorfietsroute. De opgehaalde informatie is verwerkt, gewogen en waar mogelijk doorgevoerd. De rapportage waarin deze informatie verwerkt is, vindt u hier (PDF, 30.8 MB). Op basis van deze informatie heeft het college een tussenbesluit genomen over het vervolg. Het college heeft op 30 november 2021 het besluit genomen om voor het vervolgproces uit te gaan van de onderstaande uitgangspunten:

  1. een fietsstraat voor de Liempdseweg;
  2. een onderdoorgang voor fietsverkeer direct ten oosten van de Hokkelstraat;
  3. bestaande fietspaden verbreden naar minimaal 4 meter op de Wilg en Oude Rijksweg en Eindhovenseweg-Zuid;
  4. een fietsstraat voor de Bosseweg;
  5. participatie met omwonenden: een ontwerpproces doorlopen met omwonenden van de Eindhovenseweg met als uitgangspunt inzetten op een klimaatadaptieve inpassing van een vrij liggend fietspad in de groenstrook tussen Eindhovenseweg en Oude Rijksweg;
  6. de mogelijkheden om fietsers meer ruimte te geven bij verkeerslichten op de kruispunten Eindhovenseweg-Zuid – Oude Rijksweg – W. de Zwijgerweg en Eindhovenseweg-Zuid – IBC-weg – Materiaalweg;
  7. voor de brug over het Wilhelminakanaal de mogelijkheden voor een fietsknooppunt op waterniveau met partners nader onderzoeken.

In onderstaande foto ziet u alle bovengenoemde tussenbesluiten van het college:

kaartbeeld F2 doorfietsroute tracé Best